Tietosuojaseloste MunKuoro-jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nuorten Kuoroliitto ry

Tallberginkatu 1 C / 18, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0201582-0

Yhteyshenkilö

Nuorten Kuoroliiton toimintakoordinaattori Satu Pursiainen

toimisto@nuortenkuoroliitto.fi

p. 040 5542085

Rekisterin nimi

Nuorten Kuoroliiton MunKuoro-verkoston jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

MunKuoro-jäsenrekisterin tietoja käytetään MunKuoro-verkoston jäsenten, kuoronjohtajien, ohjausryhmän ja Nuorten Kuoroliiton väliseen viestintään, toiminnasta ja palveluista suunnitteluun ja tiedottamiseen sekä jäsensuhteiden ylläpitoon.

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisterissä olevat tiedot saadaan MunKuoro-verkoston jäseniltä verkostoon liityttäessä. Tietoa kerätään kuorosta, sen johtajasta ja taustaorganisaatiosta. Osa tiedoista on julkisia (ks. alla). Julkisiksi tarkoitetuista tiedoista ilmoitetaan selkeästi ilmoittautumisvaiheessa. Rekisteröity voi hallinnoida tietojaan kirjautumisen kautta munkuoro.fi-sivulla.

MunKuoro-verkostoon kuuluvilta kerätään vuosittain palautetta toiminnasta, minkä yhteydessä saatetaan kysellä yksityiskohtaisempaa tietoa MunKuoron toimintaan liittyen.

Säännönmukaiset tiedonlähteet

Jäsenrekisterin tiedot perustuvat ilmoittautumisen yhteydessä jäsenten vapaaehtoisesti ja omakohtaisella suostumuksella luovuttamiin tietoihin. Jäsenrekisteriin kirjatuilla on oikeus ja velvollisuus tarkistaa tallennetut tiedot, pyytää tarvittaessa oikaisua, korjausta tai tietojen poistoa.

MunKuoro-verkoston julkisilla sivuilla julkaistaan kaikilta seuraavat tiedot:

  • MunKuoron nimi
  • Kuoronjohtajan nimi
  • Kuorolaisten ikärakenne
  • Paikkakunta

Jäsenkuoron johtaja tai kuoron yhteyshenkilö voi muokata itse oman MunKuoro-verkoston jäsensivuilla näkyvän kuorosivunsa sisältöä ja itse hallinnoida MunKuoro-uutiskirjeen asetuksia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja käyttävät Nuorten Kuoroliitto ja sen työntekijät, hallitus ja MunKuoro-ohjausryhmä. Jäsenrekisterin tiedot voidaan luovuttaa tilitoimistolle laskutusta varten. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin Nuorten Kuoroliiton, Sulasolin sekä ruotsinkielistä MinKör-toimintaa järjestävien organisaatioiden (De Ungas Musikförbund, Finlands Svenska Sång- och Musikförbund) ulkopuolelle. Jäsenrekisterin tietoja saatetaan käyttää tai luovuttaa Nuorten Kuoroliiton ja MunKuoro-verkoston toimintaan liittyvään tutkimukseen tahoille, jotka sitoutuvat noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Tietoja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat EU:n alueella. Tieto ei liiku EU:n ulkopuolella.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Nuorten Kuoroliiton jäsenrekisteriin, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Järjestelmän on tuottanut kolmas osapuoli ja se täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GPDR) vaatimukset.

Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksilla ja hallinnan tunnuksilla. Paperisia dokumentteja käsitellään pääsääntöisesti vain tarvittaessa ja käytön jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti.

Tietojen säilytysaika

MunKuoron tiedot säilytetään jäsenrekisterissä niin pitkään kun kuororyhmä on MunKuoro-verkoston jäsen. Mikäli MunKuoro-ryhmä siirtyy Nuorten Kuoroliiton varsinaiseksi jäseneksi tai oppilaitosjäseneksi ja liittyy samalla Sulasolin jäseneksi tiedot siirtyvät Sulasolin Flomembers-jäsenrekisteriin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus ja velvollisuus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat jäsentiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista rekisteristä tai vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli kokee, että tietoja on käsitelty lainvastaisesti. Tarkastusta tai muutoksia pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja osoitettava Nuorten kuoroliiton rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus halutessaan kieltäytyä kaikesta suoramarkkinoinnista.